Aikido Speicher

Das Aikikai Dojo für Aikido und Aikido Toho Iai im Appenzeller Mittelland

Lineage

Ueshiba-Nishio Nishio-Shishiya Shishiya-Peter

Ueshiba Morihei - Nishio Shoji - Shishiya Ichiro - Peter Duwe

Lehrer

Peter Duwe Sensei

4. Dan Aikido (Aikikai So Hombu), 3. Dan Aikido Toho Iai